Liceul Tehnologic Agricol Beclean
Consiliul eleviilor

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

A CONSILIULUI ELEVILOR LICEULUI TEHNOLOGIC AGRICOL BECLEAN

 

I.DISPOZITII GENERALE

Art.1. Consiliul Elevilor sau CE este un organism consultativ al unitatii de invatamant din care face parte.

Art.2. CE functioneaza pe baza unui regulament propriu, avizat de conducerea unitatii de invatamant si aprobat de Consiliul de Administratie al ISJ, anexă a regulamentului intern al unitatii de invatamant.

Art.3. Pentru indeplinirea sarcinilor ce-i revin, CE colaboreaza cu Consiliul Judetean al elevilor Bistrita-Năsăud si cu Consiliul de administratie al unitatii de invătămant de care apartine.

Art.4. CE vizează asigurarea cadrului optim pentru functionarea parteneriatului scoală-familie-comunitate locală. 

II.ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA CE

Membrii

Art.5. CE este format din cate un reprezentant din fiecare clasa (9-12), ales in mod democratic.

Art.6. Intrunirile CE se vor desfăsura lunar sau de cate ori este nevoie, de regula in pauza mare,in prezenta consilierului educativ sau a directorului Liceului Tehnologic Agricol.

Art.7. CE este condus de 2 elevi care să indeplineasc următoarele functii:

Presedinte

Vicepresedinte (ales dintre sefii claselor in prima sedintă a CE prin vot majoritar sau poate fi desemnat elevul de pe locul 2 de la alegerile pentru stabilirea Presedintelui CE).

Art.8. Presedintele se alege prin vot majoritar (50% + 1 din numărul votantilor) in urma desfăsurării alegerilor in Liceul Tehnologic Agricol din 2 in 2 ani.

Functionarea CE

Art.9. La intalniri pot participa reprezentanti ai MEdCT, ISJ sau CJE-CNE, ONG-uri sau alte institutii care solicită acest lucru in timp util si care primesc aprobarea consilierului educativ.

Art.10. CE va lucra indeaproape cu reprezentantii săi pentru implicarea permanenta in viata scolară si a comunitătii pe care o reprezintă.

Art.11. CE trebuie să dispună de un loc adecvat pentru un panou in care vor fi afisate informatiile legate de activitatea consiliului, accesul la internet si spatiu pentru documentare.

Adunarea generală a CE

Art.12. Convocarea CE se face prin e-mail, intermediul elevilor de serviciu pe scoala sau al afiselor, cu 1-2 zile inainte de sedintă.In convocare se va preciza data, ora, locul si ordinea de zi a viitoarei intalniri.

Art.13. Adunarea se consideră legal constituita in cazul in care prezenta este de 2/3, iar hotărarile se adoptă cu 50%+1. In caz contrar, se anulează sedinta, aceasta convocandu-se in cel mai scurt timp posibil.

Art.14. Ordinea de zi va cuprinde atat problemele transmise de elevi cat si initiative/activităti ale CE, CJE si conducerea Liceului Tehnologic Agricol.

Art.15. Problemele discutate in cadrul sedintelor, deciziile si hotărarile luate vor fi transmise in clase, pentru ca toti elevii să se poată implica si părerea lor să fie luată in seama.

ATRIBUTII ȘI RESPONSABILITĂTI ALE MEMBRILOR

Art.16. Atributiile si responsabilitătile CE sunt:

         Identifică, dezbate si propune spre solutionare problemele referitoare la activitătile desfăsurate de elevi.

         Incurajează, sprijină si coordonează initiativele elevilor ce sunt conforme cu regulamentul scolar.

         Are rol educativ, informativ si executiv.

         Formulează propuneri pentru imbunătatirea calitatii educative oferite de scoală, a proiectelor scolare si extrascolare.

         Desemneaza un elev  ca membru in CEAC

         Prezintă semestrial un raport de activitate Consiliului Judetean al Elevilor si Consiliului de Administratie din unitatea de invătamant din care face parte.

Art.17. Atributiile presedintelui:

         Conduce intalnirile CE

         Este purtatorul de cuvant in CJE

         Este reprezentantul in CJE

         Pregăteste impreună cu vicepresedintele si avocatul elevilor ordinea de zi a sedintelor

         Asigură respectarea prezentului regulament de către toti membrii

         Asigură desfăsurarea discutiilor intr-un spirit de corectitudine,precum si respectarea disciplinei si a libertătii de exprimare.

         Mentine o comunicare activă intre membrii CE, comisia dirigintilor, conducerea Liceului Tehnologic Agricol si elevi.

         Este membru in Consiliul de Administratie si este convocat de căte ori este nevoie.

Art.18. Atributiile vicepresedintelui:

         Asigură ducerea la indeplinire a hotărarilor,

         Acordă sprijin si consultantă membrilor consiliului cat si presedintelui,

         Reprezintă un inlocuitor interimar al presedintelui dacă acesta este in imposibilitatea temporară de a-si exercita mandatul,

         Pregateste materialele necesare intalnirilor,

         Redacteaza procesele verbale ale intalnirilor-in cazul in care nu este ales un secretar,

         Tine evidenta proceselor verbale, propuneri de proiecte si alte documente

         Responsabil de activarea informatiilor la panoul CE.

Alegerea presedintelui CE

Art.19. Alegerile se fac anuntate din timp, astfel incat candidatii să isi depună dosarele presedintelui CE si consilierului educativ.

Art.20. Dosarele de candidatură vor cuprinde un curriculum vitae, acord parental, declaratia candidatului de neapartenentă politică, scrisoare de intentie.

Art.21. Candidatii trebuie să fie din clasele IX-X.

Art.22. Un nou Presedinte al CE se alege prin vot democratic de către elevii claselor a IX-a , a X-a, a XI-a si a XII-a.Votul democratic constă in primul rand intr-o campanie electorală pe o perioada de o săptămană, la sfarsitul căreia se vor organiza alegerile.

Art.23. Mandatul celor alesi va fi de 2 ani, de la data instaurării in functie si nu trebuie să detină functia de sef de clasa, membri ai CLT .

Art.24. Mandatul presedintelui, vicepresedintelui incetează in următoarele cazuri:

         Demisie - trebuie anuntată membrilor CE cu cel putin 2 săptămani inainte,

         Imposibilitatea de a-si exercita mandatul pe o perioadă mai mare de 2 luni

         Transferarea  la o altă unitate de invătămant,

         Incălcarea prevederilor ROFUIP si a regulamentului de ordine interioară a Liceului Tehnologic Agricol Beclean.

III:DISPOZITII FINALE:

Art.25. Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii pentru toti membrii CE